Menu:

 

Израда задатака, ако то на задацима не буде другачије назначено, трајаће 150 минута, а започиње у 10 часова.

Школе, учеснице такмичења дужне су пријавити школи домаћину своје такмичаре (образац у прилогу) најкасније до 20.03.2012. године како би на тај начин дале допринос успешнијој организацији такмичења.
Поред података о пратиоцу ученика, потребно је, тамо где пратилац и предметни наставник нису исто лице, назначити ко је пратилац а ко је предметни наставник. Један од тих пратилаца наставника биће ангажован на дежурству за време такмичења

Непријављени ученици неће моћи приступити такмичењу. Неисказане потребе за превођењем задатака неће се накнадно уважавати.

Комисију за преглед задатака формираће школа домаћин у сарадњи са просветним саветником а превођење задатака на језике националних мањина обезбедиће Друштво математичара Србије.

За организацију и реализацију окружног такмичења одговоран је директор школе домаћина. За безбедност ученика у одласку и повратку одговорне су школе, односно пратиоци које школа овласти.

Ученици на такмичење доносе потребан прибор за геометрију, графитну и хемијску оловку и гумицу. Папир за рад оверен печатом, обезбеђује школа домаћин. Задаци се раде под шифром. И жалба се може поднети само пре дешифровања. Ученик мора да запамти своју шифру.

Учесник такмичења може поднети жалбу на вредновање резултата такмичења по објављеним резултатима (исти дан) у року који комисија назначи. Жалба се подноси комисији која је прегледала задатке. Комисија разматра жалбу и непосредно иза тог извештава подносиоца о прихватању или одбијању жалбе.

Након дешифовања нису могуће никакве измене у резултатима и стаутусу такмичара.
Одлука Комисије за приговоре је коначна (Члан 30. Правилника о такмичењима основних и средњих школа из математике и информатике у организацији министарства просвете Републике Србије и Друштва математичара Србије).

Ако је жалба одбијена ученик се преко Друштва математичара Србије, Београд, Кнез Михајлова 35/IV, може жалити Републичкој комисији. Одлука Републичке комисије је коначна.

Школе домаћини достављају ранг листу и извештај са окружног такмичења Школској управи Нови Сад (Раде Козар) најкасније 5 дана после одржаног такмичења.

Користимо прилику да Вам овим актом, а према одлуци Окружне комисије, дамо квоте бодова за освојено прво, друго или треће место на општинском такмичењу од 04.03.2012. године.

Окружна комисија цени, да је једино правилно да се освојена места на општинским такмичењима на нивоу Јужнобачког и Сремског управног округа примењује јединствено. Овакав став обезбеђује равноправан третман свих ученика на подручју Школске управе Нови Сад.

У вези се изнетим Комисија је за изведена општинска такмичења заузела следећи став:
За ученике III разреда примењује се критеријум:
1. место: веће или једнако 85 бодова, а мање или једнако 100 бодова
2. место: веће или једнако 70, а мање од 84 бодова
3. место: веће или једнако 60, а мање од 69 бодова

За ученике IV разреда примењује се критеријум:
1. место: веће или једнако 90 бодова, а мање или једнако 100 бодова
2. место: веће или једнако 80, а мање од 89 бодова
3. место: веће или једнако 75, а мање од 79 бодова

За ученике V разреда примењује се критеријум:
1. место: веће или једнако 95 бодова, а мање или једнако 100 бодова
2. место: веће или једнако 87, а мање од 94 бодова
3. место: веће или једнако 80, а мање од 86 бодова

За ученике VI разреда примењује се критеријум:
1. место: веће или једнако 90 бодова, а мање или једнако 100 бодова
2. место: веће или једнако 80, а мање од 89 бодова
3. место: веће или једнако 65, а мање од 79 бодова

За ученике VII разреда примењује се критеријум:
1. место: веће или једнако 85 бодова, а мање или једнако 100 бодова
2. место: веће или једнако 65, а мање од 84 бодова
3. место: веће или једнако 50, а мање од 64 бодова

За ученике VIII разреда примењује се критеријум:
1. место: веће или једнако 90 бодова, а мање или једнако 100 бодова
2. место: веће или једнако 80, а мање од 89 бодова
3. место: веће или једнако 65, а мање од 79 бодова

            Применом оваквих критеријума обезбедиће се да су сви учесници који су се пласирали на окружно такмичење освојили неко од прва три места, али по истим критеријумима.
Интерна проглашења се не могу узети као званична.

            Према Упутству за организовање такмичења и смотри, дипломе и похвале до републичког нивоа потписује представник Друштва, односно представник Школске управе и директор школе домаћина.
           
            Школе домаћини општинских такмичења издају дипломе ученицима са свог пункта по овим критеријумима и оверавају печатом школе домаћина и потписом директора те школе.

            Други потпис и овера дипломе добијају се у Школској управи Нови Сад, тако што ће за општину директор школе домаћина донети оверене дипломе за математику у Школску управу Нови Сад.

Школе домаћини у Новом Саду ће попунити дипломе за своје ученике који су освојили према датим критеријумима, неко од прва три места, а затим доносе на оверу у Школску управу.

 

ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК

Спец. Раде Козар