Menu:

 

Друштво је основано 16.01.2009. године на седници оснивача.
Друштво наставника математике основних школа Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, улица Футошка бр. 5, уписано је решењем Министарства за државну управу и локалну самоуправу, број 130-024-00408/2009-07 од 22.08.2009. године, у регистар удружења и друштвених  и политичких организација, на регистарском листу бр 5158 под редним бројем 14904 као удружење грађана.
Лице овлашћено да заступа и представља Друштво наставника математике основних школа Нови Сад је Александра Милошевић, из Новог Сада, председник Друштва.
Управни одбор друштва чине:

 • Мирјана Марјановић, председник
 • Маја Милошевић, члан
 • Ђенђи Лукић, члан
 • Драгана Милановић, члан
 • Раде Козар, члан

Извршни одбор Друштва чине:

 • Драгица Мусулин Коларов, председник
 • Радмила Инић, члан
 • Тања Мартић, члан
 • Вишња Ацкета
 • Радован Козомара, члан
 • Радослав Божић, члан
 • Милена Караџић, члан
 • Мирјана Медаревић, члан

Надзорни одбор Друштва чине

 • Татјана Лековић, председник
 • Милан Грујин, члан
 • Снежана Милојковић, члан

Секретар друштва је Татјана Лековић
Благајник друштва је Тања Мартић
Друштво је регистровано код Министарства финансија, Пореске управе са матичним бројем 28063075, и додељен му је порески идентификациони број PIB: 107288361 , под којим је и уписан у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе.
Друштво има жиро рачун бр. 325-9500600049656-74 код Војвођанске банке а.д. Филијала Нови Сад.
Рад и деловање Друштва  одвија се у складу са Статутом друштва наставника математике основних школа Нови Сад.